ISO 45001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Potrzebujesz CERTYFIKAT ISO 45001  - ta oferta jest dla Ciebie.

 • Gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 45001

 • Od 2001 roku na rynku doradztwa w biznesie

 • Profesjonalny pakiet: konsultacji, szkoleń i audyt

 • Indywidualne podejście do Klienta

 • Elastyczny sposób współpracy

 • Pomoc na audycie certyfikacyjnym

 • Współpraca po certyfikacji

 • Zero problemów

wdrażanie normy ISO 45001 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zainteresowany ISO 45001? Zapoznaj się z naszą ofertą!

Oferta ISO 45001

 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy a tym samym ochrona zdrowia i życia pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to integralna część systemu prawnego i musi być zapewniona w każdej firmie

 • Nasi Klienci coraz częściej wdrażają system zarządzania ISO 45001

 • Uporządkowują oni szereg spraw związanych z ustawowymi wymaganiami w zakresie BHP i zyskują przewagę konkurencyjną kreując pozytywny wizerunek firmy dbającej o pracownika

Czas realizacji

 • Czas opracowania systemu zarządzania wg ISO 45001 - 4-6 miesięcy.

 • Czas audytu niezależnej firmy certyfikacyjnej: 1-3 dni.

Produkty powiązane

wdrażanie ISO 45001 schemat

Co to jest ISO 45001? Na czym polega wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy?

Życie i zdrowie ludzkie jest wartością samą w sobie dlatego pracownik zatrudniony w firmie, wykonujący pracę na rzecz firmy, musi zdawać sobie sprawę jak ważne jest zachowanie zasad BHP. W 2020 roku wśród 17,3 mln osób 199 tys. osób (1,2%) uległo wypadkowi przy pracy, w tym 17 tys. osób zgłosiło dwa wypadki lub więcej.

Każdy wypadek to człowiek, a wraz z nim jego rodzina, której życie również ulega zmianie. Smutnym faktem jest, iż zaistniałe wypadki, w największym stopniu wynikały z nieprawidłowego zachowania pracownika.  Firma powinna dbać o przestrzeganie zasad BHP, dlatego zbudowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy to bardzo ważna część składowa kultury organizacyjnej firmy.

Budując system ISO 45001 musimy stworzyć procedury, czyli wytyczne zrozumiałe dla pracowników i zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej oraz bezpieczne warunki środowiska pracy.

Norma ISO 45001 zastąpiła dotychczasowo obowiązującą normę bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001. Celem jaki przyświeca zbudowaniu procedur ISO 45001 i wdrożeniu systemu  zarządzania BHP jest ograniczenie wypadków, urazów, chorób zawodowych jak również promocja ochrony zdrowia nie tylko fizycznego, ale również psychicznego.

Najczęściej system ISO 45001 jest łączony z istniejącym w firmie systemem ISO 9001. Jego budowa jest zgodna z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, co bardzo ułatwia integrację systemów. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firmy, która może jednocześnie kontrolować wszystkie obszary swojej działalności. FranCraft współpracuje z klientami pracującymi w systemie ciągłym, dlatego wiemy, że każde zatrzymanie produkcji, czy realizacji usług np. z powodu braku surowca, braku zasilania, awarii czy wypadku przy pracy, obwarowane jest olbrzymimi karami. Wypadek przy pracy, choroba pracownika czy trudności z pozyskaniem pracowników do pracy ze względu na złe warunki pracy to dezorganizacja procesu,  na który firmy nie mogą sobie pozwolić. W związku z tym  wdrożenie i utrzymanie ISO 45001 to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści.

System ISO 45001 opiera swoją zasadność, podobnie jak pozostałe systemy ISO, na podążaniu za cyklem PDCA Deminga. Zatem ciągła praca nad rozwojem systemu jest wpisana w jego DNA. Rozwiązania systemowe, które dziś są adekwatne do poziomu firmy, za rok, dwa lata będzie trzeba zmienić, gdyż zmieniły się maszyny – zmniejszyło lub zwiększyło się ryzyko wypadku, firma zmieniła lokalizację zatrudniono cudzoziemców czy zmieniły się warunki pracy, dlatego należy na nowo należy przeprowadzić audyt bezpieczeństwa pracy. Praca w systemie ISO 45001 to „operacja” na żywym organizmie, który wymaga reagowania na wszelkie czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne, które oddziałują na firmę, a tym samym na jej pracowników.

Zbudowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wymaga stworzenia dokumentacji systemowej opartej na procedurach i standardach obowiązujących w  firmie. System ISO 45001 to też spełnienie obowiązków prawnych ciążących na firmie związanych z przestrzeganiem przepisów BHP. Należy zatem przy budowie dokumentacji odwołać się do aktualnych  przepisów prawnych.

W polityce bezpieczeństwa określamy cele, jakie chcemy osiągnąć budując system ISO 45001. Każda firma ma indywidualne cele, które będzie chciała zamieścić w swojej polityce bezpieczeństwa.

Ważne jest również przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa pracy. Audit bezpieczeństwa jest bardzo pomocnym narzędziem, ponieważ może on wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz miejsca, w których zasady bhp są przestrzegane. W następstwie auditu podejmujemy działania w celu eliminacji zagrożeń oraz wskazujemy miejsca, które powinny być wzorem do naśladowania. Mamy tutaj na myśli tak zorganizowane miejsce pracy, że wszystkie przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy są spełnione.

Najnowsza norma kładzie szczególny nacisk  na zwiększenie roli przywództwa w systemie ISO. Najwyższe kierownictwo powinno aktywnie angażować się w działania na rzecz poprawienia bezpieczeństwa pracy. Musi również brać  odpowiedzialność za skuteczność działania systemu.

Firmy powinny również określić i rozważyć ryzyka i szanse oraz określić ich wpływ (negatywny lub pozytywny) na zbudowany system bezpieczeństwa pracy tak, aby mógł on osiągnąć zaplanowane cele np. poprawę ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Jak uzyskać certyfikat ISO 45001?

Każda certyfikacja to proces kilkuetapowy. Tak jest i w tym wypadku. Jeżeli firmy posiadają już jakiś system ISO, wówczas najczęściej decydują się na audyt w firmie certyfikacyjnej, w z której usług już korzystały. Można wówczas jednocześnie zgłosić do auditu zintegrowany system np. zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001. Aby system dobrze i sprawnie funkcjonował należy wyłonić pełnomocnika ds. systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, który będzie czuwał nad całością systemu oraz współpracował przy jego tworzeniu z firmą FranCraft. Jeżeli firma posiada np. system ISO 9001 i posiada pełnomocnika ds. jakości, to rekomenduje się, aby bezpieczeństwem pracy zajął się ten sam pełnomocnik.  Stworzona dokumentacja, procedury, instrukcje,  standardy podlegają ocenie niezależnej jednostki certyfikacyjnej. Auditor sprawdzi zgodność dokumentacji z wymaganiami ISO 45001, a przede wszystkim praktyczne funkcjonowanie systemu w firmie.

Przed zgłoszeniem firmy do niezależnej jednostki certyfikacyjnej należy przeprowadzić audyty wewnętrzne na zgodność wdrożonego systemu z normą ISO 45001. Audit ISO 45001 przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikacyjną  to ostatni etap do uzyskania certyfikatu. Wdrożenie, utrzymywanie systemu ISO 45001 oraz uzyskanie certyfikatu  ISO 45001 to potwierdzenie przez niezależną jednostkę, że firma stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy Współpraca z FranCraft gwarantuje uzyskanie certyfikatu i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Na każdym etapie wdrażana ISO 45001 firma FranCraft oferuje  wsparcie grona konsultantów, którzy zawsze służą swoją wiedzą i doświadczeniem.   Współpraca po certyfikacji z FranCraft zapewnia coroczną ochronę przed utratą certyfikatu. Certyfikat wydawany jest na 3 lata, jednak co roku firma jest auditowana przez jednostkę certyfikującą na spełnienie wymagań normy i istnieje ryzyko, że firma nie spełni tych wymagań, a certyfikat zostanie zawieszony.

Szkolenia ISO 45001

Aby dogłębnie zrozumieć istotę wdrożenia ISO 45001 zapraszamy na szkolenia z zakresu wdrażania i interpretacji normy ISO 45001. Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu szacowania możliwych zagrożeń, szacowania ryzyk i szans, wymagań prawnych, polityki BHP oraz wyznaczania wskaźników i ich oceny. W przypadku wdrażania ISO 45001 przez FranCraft, szkolenie takie jest zagwarantowane w procesie implementacji systemu.

W swojej ofercie posiadamy szkolenia na pełnomocnika oraz audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolenia oparte są na  praktycznej wiedzy zdobytej podczas wdrażania systemu ISO 45001. Szkoleniem, które możemy Państwu zaoferować, a jest bardzo dobrym uzupełnieniem we wdrożeniu ISO 45001 to szkolenie 5 S.  5 S to metoda zarządzania wizualnego, którego celem jest identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa poprzez właściwą organizację stanowiska pracy. Właściwe zarządzanie wizualne stanowiskiem  to również element minimalizacji ryzyka wypadku. Sprawdź nas w praktyce. Zapraszamy do współpracy.

FAQ

Co to jest norma ISO 45001?
Norma ISO 45001 określa wymagania, jakie należy spełnić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Co wymaga norma ISO 45001?
Norma ISO 45001 wymaga między innymi wdrożenia rozwiązań, które wprowadzają poprawę warunków pracy poprzez mininmailowanie zagrożeń i ryzywka związanego z BHP.